Journals and Published Articles

All papers sent to our conference will be reviewed and evaluated by the scientific board with a double blind peer-review process on the basis of originality, technique, research content, accuracy, relation to the conference, contributions and readability. Papers accepted as abstract text, full text and poster after the review stage will be published in our Full Text Papers Book and Abstract Text Papers Book.

The best 30 paper determined by the committee will be published in Data Science and Applications (DataSCI) and Data Science("Veri Bilimi") journals which are contracted as articles.

Data Science and Applications

www.jdatasci.com

Veri Bilimi 

http://www.dergipark.gov.tr/veri

 

Data Science and Application

Publication Year Article Title
2018 Feature Selection for Comment Spam Filtering on YouTube
2018 Automatic Text Summarization Methods Used on Twitter
2018 Comparing the performance of basketball players with decision trees and TOPSIS
2018 Estimating poverty using aerial images: South African application
2018 Combining Artificial Algae Algorithm to Artificial Neural Network for Optimization of Weights
2018 ANN Modelling for Predicting the Water Absorption of Composites with Waste Plastic Pyrolysis Char Fillers
2019 Clustering of Countries by the Factors Affecting Levels of Development and It’s Comparison by Years
2019 Development of A Wi-Fi Based Indoor Location System Using Artificial Intelligence Techniques
2019 Real-time Facial Emotion Classification Using Deep Learning
2019 Logistic Location Selection with Critic-Ahp and Vikor Integrated Approach
2019 Implementation Logical Key Hierarchy to a Nosql Database in Cloud Computing
2019 Using Machine Learning Approaches for Prediction of the Types of Asthmatic Allergy across the Turkey
2019 Comparative Analysis of Noise Filtering Performance of Quadratic Image Filters
2019 An Alternative Estimation Method Based on Alpha Skew Logistic Distribution for Parameters of Censored Regression Model
2019 Development of New Clustering Algorithm Based on Firefly Optimization
2020 The Impact of Data Mining and SaaS-Cloud Computing: A Review
2020 Granulometric Indices Mapping in Relation to Hydrodynamic Factors for Beach Characterization and Monitoring with Very High Spatial Resolution
2020 An Optimization Energy Consumption of Sensor Nodes for Car Parking Management
2020 Edge, Fog and Cloud Computing: Offering Strong Computing
2020 Malware Detection in Android OS using Machine Learning Techniques
2020 Stock Market Value Prediction using Deep Learning
2020 Evaluation of Customer Satisfaction about Telecom Operators in Turkey by Analyzing Sentiments of Customers through Twitter
2020 Red Dot Determination with 6 Axis ABB Robot Arm
2021 A Sound Based Method for Fault Classification with Support Vector Machines in UAV Motors
2021 Estimation of Incomplete Precipitation Data using the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) Approach
2021 Comparison of Machine Learning Methods in Prediction Gini Coefficient for OECD Countries

 

Veri Bilimi

Publication Year

Article Title
2021 Analysis and Segmentation of X-ray Images of COVID-19 Patients using the kmeans Algorithm
2021 Autonomous self-parking robot using A-star in VREP
2021 Breast Cancer Diagnosis using Geometrical Descriptors Obtained from Adaptive Convex Hulls of Suspicious Regions
2021 Topluluk Sınıflandırma Yöntemleri ve PCA Kullanarak Zararlı Url Tespiti
2021 Bulanık Bütünleşik Çok Ölçütlü Karar Verme Modeli ile Arsa Seçimi
2021 The Effect of Asynchronous Message Queues on the Communication of IoT Devices
2021 Estimating Instant Fuel Consumption by Machine Learning and Improving Fuel Consumption
2021 An Approach for Airfare Prices Analysis with Penalized Regression Methods
2021 Realization of Turkish Sign Language Expressions with the Developed Humanoid Robot
2021 Ses Özniteliklerini Kullanan Ses Duygu Durum Sınıflandırma İçin Derin Öğrenme Tabanlı Bir Yazılımsal Araç
2021 Veri Analizi ve Optimizasyon Yöntemleri Kullanılarak Tam Zamanında Yaklaşımının Ağ Tasarım Modeline Uygulanması
2021 University Students’ Privacy Concerns Towards Social Media Platforms: Whatsapp Contract Change
2021 Boyut Azaltmanın Bulanık C-Ortalama Kümeleme Teknikleri Üzerindeki Etkisi
2021 Hibrit Karga-Genetik Algoritmasını Kullanarak 3 Boyutlu Kutu Paketleme Problemi Çözme
2021 Mikrobiyota Verileri İçin Boyut İndirgemede Yeni Bir Yaklaşım
2021 Olağandışı Olaylar Hakkındaki Tweet’lerin Gerçek ve Gerçek Dışı Olarak Google BERT Modeli ile Sınıflandırılması
2021 Yapay Öğrenme ile Yazılım Test Eforu Tahmin
2021 Dağıtık Mesajlaşma Altyapısı Kullanılarak Büyük Boyutlu Verilerin Gerçek Zamanlı Olarak İşlenmesi
2021 Bir Küçük Nesne Tespit Zorluğu Olarak Hava Görüntülerinden Araç Tespiti
2021 Benchmark Effect of Web Search Engines on Text Mining
2020 Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Eğitsel Veri Madenciliği Yöntemleri İle Tahmini
2020 Dengesiz Veri Setli Sağkalım Verilerinde Cox Regresyon ve Rastgele Orman Yöntemlerin Karşılaştırılması
2020 Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi Kullanılarak Bir Otomotiv Yan Sanayi Firmasında Tedarikçi Seçimi
2020 Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre 1. Düzey’de Yer Alan Belediyelerin Katı Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi
2019 İnsan Aktivitelerinin Sınıflandırılmasında Tekrarlayan Sinir Ağı Kullanan Derin Öğrenme Tabanlı Yaklaşım
2019 Beyaz Cevher Hiperintensitelerinin Beyin MR Görüntüleri Üzerinde Bilgisayar Destekli Otomatik Tespiti
2019 Otomatik Konuşma Tanıma Sistemlerinde Kullanılan Gerçek Metin Verisinde Biçimbilimsel-Sözdizimsel Hataların Tespiti ve Düzeltilmesi
2019 Fiber Optik Sensörlerin Helikopter Uçuş Test Enstrümantasyonunda Kullanımı
2019 Beyin MR Görüntülerinin İyileştirilmesi için Kuadratik Görüntü Filtre Tasarımı
2019 Genetik Algoritma ve Sınıflandırıcı Yöntemler ile Kanser Tahmini
2019 Bir Öğrenci Bilgi Sisteminin Kullanılabilirliğinin Makine Öğrenmesi Teknikleriyle Tahmin Edilmesi
2019 Doğru Akım Motoru Kapalı Çevrim Hız Denetim Sistemindeki PI Parametrelerinin Genetik ve Parçacık Sürü Algoritması Kullanarak Optimizasyonu
2019 Uydu görüntülerinden zincir kod yöntemi kullanılarak yarı otomatik yol çıkarımı
2018 Türkçe Tweetler Üzerinde Otomatik Soru Tespiti
2018 Otel Rezervasyon İptallerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Tahmin Edilmesi
2018 DNA Dizilerinin Graf Benzetim Yolu İle Karşılaştırılması
2018 Yapay Sinir Ağları ile Reklam Sektöründe Kullanıcı Profili Çıkarma Uygulaması: Çin – Türkiye Örneği
2018 Genetik Algoritmalar ile Eğitilen Doğrusal Görüntü Filtre Kalitesinin Bir Analizi
2018 Sezgisel Yöntemler ile Eğitilmiş Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Mantık Sistemlerinin Sınıflandırma Problemlerine Etkisi